Học vụ

From BKwiki
Revision as of 03:22, 1 April 2015 by Nhuquynh (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

1. Thời gian đào tạo tối đa cho SV chính quy tại trường ĐHBK

2. Tôi có lý do phải vắng thi

3. Các trường hợp vi phạm quy định về bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, khám sức khoẻ

4. Tôi có được miễn học nếu đã hoàn tất các môn học tại trường khác khi được cử đi học

5.Tôi có được miễn học nếu đã hoàn tất Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất

6. Tổ chức kiểm tra giữa kỳ

7. Làm lại thẻ sinh viên

Trường hợp làm mất thẻ:

- Tải Phiếu đăng ký làm thẻ SV tại www.aao.hcmut.edu.vn --> Sinh viên --> Biểu mẫu

- Điền thông tin và nộp tại P.CTCT-SV --> Nhận lại Phiếu đăng ký làm thẻ SV với xác nhận của P.CTCT-SV

- Nộp Phiếu đăng ký làm thẻ SV (có xác nhận của P.CTCT-SV) tại PĐT và nhận phiếu hẹn

- Nhận thẻ SV tại PĐT vào ngày hẹn

Trường hợp làm lại thẻ do thẻ cũ, mờ:

- Tải Phiếu đăng ký làm thẻ SV tại www.aao.hcmut.edu.vn --> Sinh viên --> Biểu mẫu

- Nộp Phiếu đăng ký làm thẻ SV và thẻ SV cũ tại PĐT và nhận phiếu hẹn

- Nhận thẻ SV tại PĐT vào ngày hẹn


8- Tạm dừng : 1. Vì hoaøn caûnh gia ñình khoù khaên 2. Ñeå trò beänh 3. Thi haønh NVQS 4. Caùc lyù do rieâng khaùc o (SV phaûi khoâng thuoäc dieän xem xeùt buoäc thoâi hoïc) o Thôøi gian taïm döøng tính vaøo thôøi gian hoïc tröø muïc (3)


Thôi học

Thu nhận lại

Xoá điểm I