Difference between revisions of "Học vụ"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
Line 1: Line 1:
[[1. Thời gian đào tạo tối đa cho SV chính quy tại trường ĐHBK]]
+
1. [[Thời gian đào tạo tối đa cho SV chính quy tại trường ĐHBK]]
  
[[2. Tôi có lý do phải vắng thi]]
+
2. [[Tôi có lý do phải vắng thi]]
  
[[3. Các trường hợp vi phạm quy định về bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, khám sức khoẻ]]
+
3. [[Các trường hợp vi phạm quy định về bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, khám sức khoẻ]]
  
[[4. Tôi có được miễn học nếu đã hoàn tất các môn học tại trường khác khi được cử đi học]]
+
4. [[Tôi có được miễn học nếu đã hoàn tất các môn học tại trường khác khi được cử đi học]]
  
[[5. Tôi có được miễn học nếu đã hoàn tất Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất]]
+
[[5.Tôi có được miễn học nếu đã hoàn tất Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất]]
  
[[6. Tổ chức kiểm tra giữa kỳ]]
+
6. [[Tổ chức kiểm tra giữa kỳ]]
 
 
[[A]]
 

Revision as of 02:09, 1 April 2015