Difference between revisions of "Học vụ"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
Line 1: Line 1:
[[1. Thời gian đào tạo tối đa cho SV chính quy tại trường ĐHBK ]]
+
[[1. Thời gian đào tạo tối đa cho SV chính quy tại trường ĐHBK]]
  
 
[[2. Tôi có lý do phải vắng thi]]
 
[[2. Tôi có lý do phải vắng thi]]

Revision as of 01:58, 1 April 2015

[[1. Thời gian đào tạo tối đa cho SV chính quy tại trường ĐHBK]]

[[2. Tôi có lý do phải vắng thi]]

[[3. Các trường hợp vi phạm quy định về bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, khám sức khoẻ]]

[[4. Tôi có được miễn học nếu đã hoàn tất các môn học tại trường khác khi được cử đi học]]

[[5. Tôi có được miễn học nếu đã hoàn tất Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất]]

[[6. Tổ chức kiểm tra giữa kỳ]]