Difference between revisions of "Học vụ"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
Line 13: Line 13:
 
7. [[Làm lại thẻ sinh viên]]
 
7. [[Làm lại thẻ sinh viên]]
  
Trường hợp làm mất thẻ:
+
8.[[Tạm dừng]] :  
  
- Tải Phiếu đăng ký làm thẻ SV tại www.aao.hcmut.edu.vn --> Sinh viên --> Biểu mẫu
 
 
- Điền thông tin và nộp tại P.CTCT-SV --> Nhận lại Phiếu đăng ký làm thẻ SV với xác nhận của P.CTCT-SV
 
 
- Nộp Phiếu đăng ký làm thẻ SV (có xác nhận của P.CTCT-SV) tại PĐT và nhận phiếu hẹn
 
 
- Nhận thẻ SV tại PĐT vào ngày hẹn
 
 
Trường hợp làm lại thẻ do thẻ cũ, mờ:
 
 
- Tải Phiếu đăng ký làm thẻ SV tại www.aao.hcmut.edu.vn --> Sinh viên --> Biểu mẫu
 
 
- Nộp Phiếu đăng ký làm thẻ SV và thẻ SV cũ tại PĐT và nhận phiếu hẹn
 
 
- Nhận thẻ SV tại PĐT vào ngày hẹn
 
 
 
8- Tạm dừng :
 
1. Vì hoaøn caûnh gia ñình khoù khaên
 
2. Ñeå trò beänh     
 
3. Thi haønh NVQS
 
4. Caùc lyù do rieâng khaùc     
 
o (SV phaûi khoâng thuoäc dieän xem xeùt buoäc thoâi hoïc)
 
o Thôøi gian taïm döøng tính vaøo thôøi gian hoïc tröø muïc (3)
 
  
  

Revision as of 06:08, 1 April 2015