Difference between revisions of "Học vụ"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
 
(14 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
1. [[Thời gian đào tạo tối đa cho SV chính quy tại trường ĐHBK]]
+
#[[Thời gian đào tạo tối đa cho SV chính quy tại trường ĐHBK]]
 +
#[[Tôi có lý do phải vắng thi]]
 +
#[[Các trường hợp vi phạm quy định về bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, khám sức khoẻ]]
 +
#[[Tôi có được miễn học nếu đã hoàn tất các môn học tại trường khác khi được cử đi học]]
 +
#[[Tôi có được miễn học nếu đã hoàn tất học phần chính trị, Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất]]
 +
#[[Tổ chức kiểm tra giữa kỳ]]
 +
#[[Làm lại thẻ sinh viên]]
 +
#[[Tạm dừng]]
 +
#[[Thu nhận lại]]
 +
#[[Thôi học]]
 +
#[[Rút môn học]]
 +
#[[Kéo dài thời gian học]]
 +
#[[Thủ tục thi vét]]
 +
#[[Thủ tục phúc tra cuối kỳ]]
  
2. [[Tôi có lý do phải vắng thi]]
+
== Tham khảo ==
  
3. [[Các trường hợp vi phạm quy định về bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, khám sức khoẻ]]
+
www.aao.hcmut.edu.vn--> đào tạo--> sinh viên--> câu hỏi thường gặp--> về học vụ ([http://www.aao.hcmut.edu.vn/index.php?route=catalog/chitietsv&path=92&tid=235 Chi tiết tại đây]
  
4. [[Tôi có được miễn học nếu đã hoàn tất các môn học tại trường khác khi được cử đi học]]
+
[[Thể loại:Học vụ]]
 
 
[[5.Tôi có được miễn học nếu đã hoàn tất Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất]]
 
 
 
6. [[Tổ chức kiểm tra giữa kỳ]]
 
 
 
[[7. Làm lại thẻ sinh viên]]
 
 
 
8- Tạm dừng :
 
1. Vì hoaøn caûnh gia ñình khoù khaên
 
2. Ñeå trò beänh     
 
3. Thi haønh NVQS
 
4. Caùc lyù do rieâng khaùc     
 
o (SV phaûi khoâng thuoäc dieän xem xeùt buoäc thoâi hoïc)
 
o Thôøi gian taïm döøng tính vaøo thôøi gian hoïc tröø muïc (3)
 
 
 
 
 
Thôi học
 
 
 
Thu nhận lại
 
 
 
Xoá điểm I
 

Latest revision as of 07:35, 31 October 2016