Học phí

From BKwiki
Revision as of 07:22, 27 March 2015 by Bhthang (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search


Thanh toán học phí dùng hệ thống BKPay.

Sinh viên phải đăng nhập thông qua Hệ thống xác thực tập trung của nhà trường.