Difference between revisions of "Học phí"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
Line 1: Line 1:
 
Thanh toán học phí dùng hệ thống [http://bkpay.hcmut.edu.vn BKPay].
 
Thanh toán học phí dùng hệ thống [http://bkpay.hcmut.edu.vn BKPay].
  
Sinh viên phải đăng nhập thông qua [Hệ thống xác thực tập trung] của nhà trường.
+
Sinh viên phải đăng nhập thông qua [[Hệ thống xác thực tập trung]] của nhà trường.

Revision as of 07:15, 27 March 2015

Thanh toán học phí dùng hệ thống BKPay.

Sinh viên phải đăng nhập thông qua Hệ thống xác thực tập trung của nhà trường.