Học kỳ chính

From BKwiki
Revision as of 08:28, 18 November 2015 by Nhuquynh (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Học kỳ chính

Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký trong một học kỳ chính (SốTCmax) là 21 TC. Các trường hợp riêng:

- SV khá giỏi (ĐTBTL ≥ 7,5 hoặc SV lớp KSTN): SốTCmax = 25 TC (Không áp dụng cho HK có TTTN hoặc LVTN/TLTN).

- Chương trình Kỹ sư chất lượng cao PFIEV (Việt-Pháp): SốTCmax = 35 TC.

- Học kỳ có đăng ký TTTN: SốTCmax = 15 TC

- Học kỳ có đăng ký LVTN: SốTCmax = 17 TC

- Các lớp có học kỳ chính mở ngoài giờ không hạn chế SốTCmax mà bị giới hạn bởi quỹ thời gian có thể xếp TKB.