Học cải thiện điểm khi đã đủ tiêu chuẩn tốt nghiệp

From BKwiki
Revision as of 03:02, 3 April 2015 by Nhuquynh (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

- Sinh viên sắp xếp đăng ký trước các môn học để cải thiện điểm tốt nghiệp

- Nộp đơn đề nghị hoãn tốt nghiệp để cải thiện điểm - Đính kèm : Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời bảng chính + bản in thời khoá biểu (in từ trang www.aao.hcmut.edu.vn) --> XemTKB