Học cải thiện điểm khi đã đủ tiêu chuẩn tốt nghiệp

From BKwiki
Revision as of 02:56, 3 April 2015 by Nhuquynh (talk | contribs) (Tạo trang mới với nội dung “- Sinh viên sắp xếp đăng ký trước các môn học để cải thiện điểm tốt nghiệp - Nộp đơn đề nghị hoãn tốt nghiệp…”)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

- Sinh viên sắp xếp đăng ký trước các môn học để cải thiện điểm tốt nghiệp

- Nộp đơn đề nghị hoãn tốt nghiệp để cải thiện điểm - Đính kèm : Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời bảng chính