Difference between revisions of "Học cải thiện điểm khi đã đủ tiêu chuẩn tốt nghiệp"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
(Tạo trang mới với nội dung “- Sinh viên sắp xếp đăng ký trước các môn học để cải thiện điểm tốt nghiệp - Nộp đơn đề nghị hoãn tốt nghiệp…”)
 
Line 1: Line 1:
 
- Sinh viên sắp xếp đăng ký trước các môn học để cải thiện điểm tốt nghiệp
 
- Sinh viên sắp xếp đăng ký trước các môn học để cải thiện điểm tốt nghiệp
  
- Nộp đơn đề nghị hoãn tốt nghiệp để cải thiện điểm - Đính kèm : Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời bảng chính
+
- Nộp đơn đề nghị hoãn tốt nghiệp để cải thiện điểm - Đính kèm : Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời bảng chính + bản in thời khoá biểu (in từ trang www.aao.hcmut.edu.vn) --> XemTKB

Revision as of 03:02, 3 April 2015

- Sinh viên sắp xếp đăng ký trước các môn học để cải thiện điểm tốt nghiệp

- Nộp đơn đề nghị hoãn tốt nghiệp để cải thiện điểm - Đính kèm : Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời bảng chính + bản in thời khoá biểu (in từ trang www.aao.hcmut.edu.vn) --> XemTKB