Difference between revisions of "Học bằng 2"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
(Tạo trang mới với nội dung “ Tham gia tuyển sinh học bằng 2 (“đầu vào riêng” - mã số sinh viên mới) Tham khảo chi tiết trên trang web www.aao.hcmut.edu.v…”)
 
Line 1: Line 1:
Tham gia tuyển sinh học bằng 2 (“đầu vào riêng” - mã số sinh viên mới)
+
1- Tham gia tuyển sinh học bằng 2 (“đầu vào riêng” - mã số sinh viên mới)
Tham khảo chi tiết trên trang web www.aao.hcmut.edu.vn             Mục : Chính quy Văn bằng 2
+
Tham khảo chi tiết trên trang web www.aao.hcmut.edu.vn -->Mục : Chính quy Văn bằng 2
 +
 
 +
2- Học bằng 2 “liên tục” (mã số sinh viên cũ)
  
 Học bằng 2 “liên tục” (mã số sinh viên cũ)
 
 
Các SV đã đủ điều kiện tốt nghiệp nhưng muốn đăng ký học tiếp ngành thứ 2 (vào các ngành đào tạo CQ cùng khoá đầu vào) cần có các điều kiện và thủ tục sau đây :
 
Các SV đã đủ điều kiện tốt nghiệp nhưng muốn đăng ký học tiếp ngành thứ 2 (vào các ngành đào tạo CQ cùng khoá đầu vào) cần có các điều kiện và thủ tục sau đây :
  
Line 10: Line 11:
  
 
- Thời gian : không trễ hơn thời hạn làm hồ sơ tốt nghiệp
 
- Thời gian : không trễ hơn thời hạn làm hồ sơ tốt nghiệp
 +
 
Lưu ý  : Không xét đơn nếu SV không đăng ký môn học (không có thời khoá biểu ) trong học kỳ chính
 
Lưu ý  : Không xét đơn nếu SV không đăng ký môn học (không có thời khoá biểu ) trong học kỳ chính

Revision as of 03:04, 3 April 2015

1- Tham gia tuyển sinh học bằng 2 (“đầu vào riêng” - mã số sinh viên mới) Tham khảo chi tiết trên trang web www.aao.hcmut.edu.vn -->Mục : Chính quy Văn bằng 2

2- Học bằng 2 “liên tục” (mã số sinh viên cũ)

Các SV đã đủ điều kiện tốt nghiệp nhưng muốn đăng ký học tiếp ngành thứ 2 (vào các ngành đào tạo CQ cùng khoá đầu vào) cần có các điều kiện và thủ tục sau đây :

- Điều kiện : SV phải còn đủ thời gian để học bằng 2 (trong thời gian học tập tối đa của một SV), Ngành SV muốn đăng ký học có khả năng tiếp nhận

- Thủ tục : SV nộp đơn xin học bằng 2 có ý kiến chấp nhận của Trưởng Khoa, nơi SV muốn học bằng 2 + bản photo Chứng nhận tốt nghiệp tạm thời + bản in thời khoá biểu (in từ trang www.aao.hcmut.edu.vn --> XemTKB)

- Thời gian : không trễ hơn thời hạn làm hồ sơ tốt nghiệp

Lưu ý : Không xét đơn nếu SV không đăng ký môn học (không có thời khoá biểu ) trong học kỳ chính