Giấy chứng nhận sinh viên

From BKwiki
Revision as of 03:41, 22 April 2015 by Thanhnga (talk | contribs) (Đăng kí giấy chứng nhận sinh viên để tạm hoãn nghĩa vụ quân sự)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Đăng kí giấy chứng nhận sinh viên học tại trường để bổ túc hồ sơ tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

- Đối với sinh viên học tại CS1 248 Lý Thường Kiệt: sinh viên liên hệ Văn phòng khoa để đăng kí giấy chứng nhận.

- Đối với sinh viên học tại CS2 thực hiện theo các bước sau :

Bước 1: Sinh viên đăng nhập vào trang: http://www.daotao.hcmut.edu.vn/ chọn Tạm hoãn NVQS.

Bước 2: Sinh viên kiểm tra tất cả các thông tin dùng để in giấy chứng nhận, nếu sai sinh viên liên hệ phòng đào tạo để được cập nhật.

Bước 3: Sinh viên chọn “Đăng ký” và theo dõi tình trạng in.

Bước 4: Sinh viên liên hệ phòng đào tạo CS2 (107H1) để nhận.

Thông tin chi tiết, sinh viên xem tại: http://www.aao.hcmut.edu.vn/index.php?route=catalog/chitiettb&thongbao_id=252