E-mail

From BKwiki
Revision as of 03:29, 7 February 2020 by Lqdon.imp19 (talk | contribs) (Tạo trang mới với nội dung “Bạn có thể đăng nhập và sử dụng email của trường bằng cách đăng nhập email đó vào gmail. Google Drive liên kết với email…”)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Bạn có thể đăng nhập và sử dụng email của trường bằng cách đăng nhập email đó vào gmail. Google Drive liên kết với email đó cũng có sẵn những cập nhật rất hay như lịch học,...