DCMH trực tuyến

From BKwiki
Revision as of 03:51, 26 February 2020 by Tuanbc88 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Phần mềm soạn thảo Đề cương môn học (DCMH) trực tuyến bao gồm các chức năng sau:

+ Tạo DCMH mới.
+ Phân công gv vào soạn thảo DCMH.
+ Soạn thảo DCMH.