DCMH trực tuyến

From BKwiki
Revision as of 03:47, 26 February 2020 by Tuanbc88 (talk | contribs) (Đây là trang hướng dẫn soạn thảo Đề cương môn học trực tuyến.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Phầm mềm soạn thảo Đề cương môn học (DCMH) trực tuyến bao gồm các chức năng sau:

+ Tạo DCMH mới. + Phân công gv vào soạn thảo DCMH. + Soạn thảo DCMH.