Difference between revisions of "DCMH trực tuyến"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
(Đây là trang hướng dẫn soạn thảo Đề cương môn học trực tuyến.)
 
 
Line 1: Line 1:
Phầm mềm soạn thảo Đề cương môn học (DCMH) trực tuyến bao gồm các chức năng sau:
+
Phần mềm soạn thảo Đề cương môn học (DCMH) trực tuyến bao gồm các chức năng sau: <br/>
  
+ Tạo DCMH mới.
+
+ Tạo DCMH mới. <br/>
+ Phân công gv vào soạn thảo DCMH.
+
+ Phân công gv vào soạn thảo DCMH. <br/>
+ Soạn thảo DCMH.
+
+ Soạn thảo DCMH. <br/>

Latest revision as of 03:51, 26 February 2020

Phần mềm soạn thảo Đề cương môn học (DCMH) trực tuyến bao gồm các chức năng sau:

+ Tạo DCMH mới.
+ Phân công gv vào soạn thảo DCMH.
+ Soạn thảo DCMH.