CTDT trực tuyến

From BKwiki
Revision as of 03:53, 26 February 2020 by Tuanbc88 (talk | contribs) (Đây là trang hướng dẫn soạn thảo Chương trình đào tạo (CTDT) trực tuyến)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Phần mềm soạn thảo Chương trình đào tạo (CTDT) trực tuyến bao gồm các chức năng sau:

+ Tạo CTDT mới.
+ Soạn thảo CTDT gồm các mục con sau:.

++ Soạn thảo thông tin chung. 
++ Soạn thảo chuẩn đầu ra (CDR).
++ Soạn thảo ma trận CDR và Môn học (MH).
++ Soạn thảo kế hoạch giảng dạy (KHGD).
++ Soạn thảo môn học điều kiện (MHDK).
Là các môn tiên quyết (TQ), song hành (SH), học trước (HT)