Difference between revisions of "CTDT trực tuyến"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
(Đây là trang hướng dẫn soạn thảo Chương trình đào tạo (CTDT) trực tuyến)
 
 
Line 7: Line 7:
 
  ++ Soạn thảo ma trận CDR và Môn học (MH). <br/>
 
  ++ Soạn thảo ma trận CDR và Môn học (MH). <br/>
 
  ++ Soạn thảo kế hoạch giảng dạy (KHGD). <br/>
 
  ++ Soạn thảo kế hoạch giảng dạy (KHGD). <br/>
  ++ Soạn thảo môn học điều kiện (MHDK). <br/> Là các môn tiên quyết (TQ), song hành (SH), học trước (HT)
+
  ++ Soạn thảo môn học điều kiện (MHDK). Là các môn tiên quyết (TQ), song hành (SH), học trước (HT)
 +
<br/>

Latest revision as of 03:53, 26 February 2020

Phần mềm soạn thảo Chương trình đào tạo (CTDT) trực tuyến bao gồm các chức năng sau:

+ Tạo CTDT mới.
+ Soạn thảo CTDT gồm các mục con sau:.

++ Soạn thảo thông tin chung. 
++ Soạn thảo chuẩn đầu ra (CDR).
++ Soạn thảo ma trận CDR và Môn học (MH).
++ Soạn thảo kế hoạch giảng dạy (KHGD).
++ Soạn thảo môn học điều kiện (MHDK). Là các môn tiên quyết (TQ), song hành (SH), học trước (HT)