Cơ sở xét tốt nghiệp và xếp loại tốt nghiệp

From BKwiki
Revision as of 06:42, 2 April 2015 by Nhuquynh (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

- Điểm trung bình tích lũy ngành (ĐTBTLN)

- Số tín chỉ tích lũy ngành (STCTLN)

- Ngoại ngữ: 450 TOEIC hoặc tương đương.

- Công tác xã hội: 15 ngày

- Không nợ học phí, sách, …