Cơ Sở 1

From BKwiki
Revision as of 03:14, 11 November 2015 by Nhuquynh (talk | contribs) (Tạo trang mới với nội dung “== CỬA TIẾP SINH VIÊN SỐ 2 == Giải quyết các '''dịch vụ''' đặc biệt cho SV, tiếp nhận các hồ sơ liên hệ từ bên ngoài.…”)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

CỬA TIẾP SINH VIÊN SỐ 2

Giải quyết các dịch vụ đặc biệt cho SV, tiếp nhận các hồ sơ liên hệ từ bên ngoài.

Tiếp nhận hồ sơ

- In bảng điểm/học bạ

- Thẻ sinh viên

- Phúc tra bài thi cuối kì (Trả lời kết quả xem tại : http://www.aao.hcmut.edu.vn/index.php?route=catalog/sinhvien&path=59_196

- Nộp Bằng THPT, Chứng chỉ ngoại ngữ

- Giải quyết nợ/trễ học phí, diện bị treo thời khoá biểu