Cách đăng ký môn học

From BKwiki
Revision as of 02:07, 4 May 2015 by Nhuquynh (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

- Xem kế hoạch giảng dạy tại : aao.hcmut.edu.vn

- Đăng ký kế hoạch học tập tại : mybk.hcmut.edu.vn --> Chọn Đăng ký môn học (các môn học chính quy) --> Chọn mục Đăng ký kế hoạch học tập --> Chọn đợt tương ứng

- Đăng ký môn học tại : mybk.hcmut.edu.vn --> Chọn Đăng ký môn học (các môn học chính quy) --> Chọn mục Đăng ký môn học --> Chọn đợt tương ứng