Cách đăng ký môn học

From BKwiki
Revision as of 06:48, 26 March 2015 by Nhuquynh (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

- Đăng ký trực tuyến tại http://www.aao.hcmut.edu.vn --> Đăng ký môn học

Nhuquynh (thảo luận) 13:38, ngày 26 tháng 3 năm 2015 (ICT)