Cách đăng ký môn học

From BKwiki
Revision as of 06:38, 26 March 2015 by Nhuquynh (talk | contribs) (Tạo trang mới với nội dung “- Đăng ký trực tuyến tại www.aao.hcmut.edu.vn --> Đăng ký môn học ~~~~”)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

- Đăng ký trực tuyến tại www.aao.hcmut.edu.vn --> Đăng ký môn học

Nhuquynh (thảo luận) 13:38, ngày 26 tháng 3 năm 2015 (ICT)