Các trường hợp vi phạm quy định về bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, khám sức khoẻ

From BKwiki
Revision as of 02:27, 1 April 2015 by Nhuquynh (talk | contribs) (Tạo trang mới với nội dung “Căn cứ vào đề xuất của P.CTCT-SV, PĐT sẽ hủy kết quả ĐKMH. Nếu SV khắc phục các vi phạm trong thời hạn và được sự…”)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Căn cứ vào đề xuất của P.CTCT-SV, PĐT sẽ hủy kết quả ĐKMH. Nếu SV khắc phục các vi phạm trong thời hạn và được sự đồng ý của P.CTCT-SV, PĐT sẽ cho khôi phục kết quả ĐKMH. Khi quá thời hạn khôi phục, SV sẽ bị tạm dừng học.