Các CCNN quốc tế được chấp nhận và cách quy đổi điểm

From BKwiki
Revision as of 06:59, 8 April 2015 by Nhuquynh (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search
Văn bản tiêu đề Văn bản tiêu đề
Ví dụ
Ví dụ Ví dụ ---
Ví dụ Ví dụ
Ví dụ Ví dụ
Văn bản tiêu đề Văn bản tiêu đề
TOEIC TOEFL

ITP

TOEFL

iBT

IELTS BULATS KET

(A2)

PET

(B1)

FCE

(B2)

CAE AV1 AV2 AV3 AV4
300 400 32 3.0 20 colspan="6"Pass Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ
310 403 ---- ---- 22 Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ
320 407 33 ---- 24 Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ
330 410 ---- ---- 26 Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ
340 413 34 ---- 28 Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ
350 417 35 3.5 30 Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ
360 420 36 ---- 31 Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ
370 423 37 ---- 32 Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ
380 427 38 ---- 33 Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ
390 430 39 ---- 34 Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ
400 433 40 40 35 Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ
410 437 41 ---- 36 Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ
420 440 42 ---- 37 Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ
430 443 43 ---- 38 Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ
440 447 44 ---- 39 Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ
450 450 45 4.5 40 Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ
460 453 46 ---- 42 Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ
470 457 47 ---- 44 Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ
480 460 48 ---- 46 Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ
490 463 49 ---- 48 Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ
500 467 50 5.0 50 Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ
520 473 52 ---- 52 Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ
540 480 54 ---- 54 Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ
560 487 56 ---- 56 Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ
580 493 58 ---- 58 Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ
600 500 61 5.5 60 Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ