Difference between revisions of "Các CCNN quốc tế được chấp nhận và cách quy đổi điểm"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
Line 15: Line 15:
 
  || '''CAE''' || '''Chứng chỉ EPT''' || '''AV1''' || '''AV2''' || '''AV3''' || '''AV4'''
 
  || '''CAE''' || '''Chứng chỉ EPT''' || '''AV1''' || '''AV2''' || '''AV3''' || '''AV4'''
 
|-
 
|-
| 300 || 400 || 32 || 3.0 || 20 || rowspan="6"|'''Pass''' || rowspan="16"|'''Pass''' || rowspan="16"|'''Level B1''' || rowspan="26"|'''Level B2''' || rowspan="16"|'''218''' || 5 || ---- || ---- || ----
+
| 350 || 400 || 32 || 3.0 || 20 || rowspan="6"|'''Pass''' || rowspan="16"|'''Pass''' || rowspan="16"|'''Level B1''' || rowspan="26"|'''Level B2''' || rowspan="16"|'''218''' || 5 || ---- || ---- || ----
 
|-
 
|-
| 310 || 403 || 32 || ---- || 22 || 5.5 || ---- || ---- || ----
+
| 360 || 403 || 32 || ---- || 22 || 5.5 || ---- || ---- || ----
 
|-
 
|-
| 320 || 407 || 33|| ---- || 24 ||  6 || ---- || ---- || ----
+
| 370 || 407 || 33|| ---- || 24 ||  6 || ---- || ---- || ----
 
|-
 
|-
| 330 || 410 || 34 || ---- || 26 ||  6.5|| ---- || ---- || ----
+
| 380 || 410 || 34 || ---- || 26 ||  6.5|| ---- || ---- || ----
 
|-
 
|-
| 340 || 413 || 34 || ---- || 28 ||  7 || ---- || ---- || ----
+
| 390 || 413 || 34 || ---- || 28 ||  7 || ---- || ---- || ----
 
|-
 
|-
| 350 || 417 || 35 || 3.5 || 30 ||  7.5 || 5 || ---- || ----
+
| 400 || 417 || 35 || 3.5 || 30 ||  7.5 || 5 || ---- || ----
 
|-
 
|-
| 360 || 420 || 36 || ---- || 31 || rowspan="5"|'''Pass with Merit''' ||  8 || 5.5 || ---- || ----
+
| 410 || 420 || 36 || ---- || 31 || rowspan="5"|'''Pass with Merit''' ||  8 || 5.5 || ---- || ----
 
|-
 
|-
| 370 || 420 || 37 || ---- || 32 || 8.5 || 6 || ---- || ----
+
| 420 || 420 || 37 || ---- || 32 || 8.5 || 6 || ---- || ----
 
|-
 
|-
| 380 || 423 || 38 || ---- || 33 ||  9 || 6.5 || ---- || ----
+
| 430 || 423 || 38 || ---- || 33 ||  9 || 6.5 || ---- || ----
 
|-
 
|-
| 390 || 430 || 39 || ---- || 34 ||  9.5 || 7 || ---- || ----
+
| 440 || 430 || 39 || ---- || 34 ||  9.5 || 7 || ---- || ----
 
|-
 
|-
|style="background-color: rgb(189,251,147);" | 400 ||style="background-color: rgb(189,251,147);"| 433 ||style="background-color: rgb(189,251,147);"| 40||style="background-color: rgb(189,251,147);"| 4.0 ||style="background-color: rgb(189,251,147);"| 35 ||style="background-color: rgb(189,251,147);"|  10 ||style="background-color: rgb(189,251,147);" |7.5 ||style="background-color: rgb(189,251,147);" |5 ||style="background-color: rgb(189,251,147);"| ----
+
|style="background-color: rgb(189,251,147);" | 450 ||style="background-color: rgb(189,251,147);"| 433 ||style="background-color: rgb(189,251,147);"| 40||style="background-color: rgb(189,251,147);"| 4.0 ||style="background-color: rgb(189,251,147);"| 35 ||style="background-color: rgb(189,251,147);"|  10 ||style="background-color: rgb(189,251,147);" |7.5 ||style="background-color: rgb(189,251,147);" |5 ||style="background-color: rgb(189,251,147);"| ----
 
|-
 
|-
| 410 || 437 || 41 || ---- || 36 || rowspan="5"|'''Pass with Distinc-tion'''  ||  10 || 8 || 5.5 || ----
+
| 460 || 437 || 41 || ---- || 36 || rowspan="5"|'''Pass with Distinc-tion'''  ||  10 || 8 || 5.5 || ----
 
|-
 
|-
| 420 || 440 || 42 || ---- || 37 || 10 || 8.5 || 6 || ----
+
| 470 || 440 || 42 || ---- || 37 || 10 || 8.5 || 6 || ----
 
|-
 
|-
| 430 || 443 || 43 || ---- || 38 ||  10 || 9 || 6.5 || ----
+
| 480 || 443 || 43 || ---- || 38 ||  10 || 9 || 6.5 || ----
 
|-
 
|-
| 440 || 447 || 44 || ---- || 39 ||  10 || 9.5 || 7 || ----
+
| 490 || 447 || 44 || ---- || 39 ||  10 || 9.5 || 7 || ----
 
|-
 
|-
|style="background-color: rgb(189,251,147);" |450 ||style="background-color: rgb(189,251,147);"| 450 ||style="background-color: rgb(189,251,147);"| 45 ||style="background-color: rgb(189,251,147);"| 4.5 ||style="background-color: rgb(189,251,147);"| 40 ||style="background-color: rgb(189,251,147);" |  10 ||style="background-color: rgb(189,251,147);" |10 ||style="background-color: rgb(189,251,147);" |7.5 ||style="background-color: rgb(189,251,147);" |5
+
|style="background-color: rgb(189,251,147);" |500 ||style="background-color: rgb(189,251,147);"| 450 ||style="background-color: rgb(189,251,147);"| 45 ||style="background-color: rgb(189,251,147);"| 4.5 ||style="background-color: rgb(189,251,147);"| 40 ||style="background-color: rgb(189,251,147);" |  10 ||style="background-color: rgb(189,251,147);" |10 ||style="background-color: rgb(189,251,147);" |7.5 ||style="background-color: rgb(189,251,147);" |5
 
|-
 
|-
| 465 || 457 || 47 || ---- || 44 || rowspan="10"|'''---------------------------''' || rowspan="3"|'''Pass with Merit''' || rowspan="10"|'''Grade C''' || rowspan="3"|'''261''' ||  10 || 10 || 8 || 5.5
+
| 525 || 457 || 47 || ---- || 44 || rowspan="10"|'''---------------------------''' || rowspan="3"|'''Pass with Merit''' || rowspan="10"|'''Grade C''' || rowspan="3"|'''261''' ||  10 || 10 || 8 || 5.5
 
|-
 
|-
| 480 || 460 || 48 || ---- || 46 ||  10 || 10 || 8.5 || 6
+
| 550 || 460 || 48 || ---- || 46 ||  10 || 10 || 8.5 || 6
 
|-
 
|-
|style="background-color: rgb(189,251,147);"| 500 ||style="background-color: rgb(189,251,147);"|467 ||style="background-color: rgb(189,251,147);"| 50 ||style="background-color: rgb(189,251,147);"| 5.0 ||style="background-color: rgb(189,251,147);"| 50 ||  style="background-color: rgb(189,251,147);"|10 ||style="background-color: rgb(189,251,147);"| 10 ||style="background-color: rgb(189,251,147);"| 9 ||style="background-color: rgb(189,251,147);"| 6.5
+
|style="background-color: rgb(189,251,147);"| 575 ||style="background-color: rgb(189,251,147);"|467 ||style="background-color: rgb(189,251,147);"| 50 ||style="background-color: rgb(189,251,147);"| 5.0 ||style="background-color: rgb(189,251,147);"| 50 ||  style="background-color: rgb(189,251,147);"|10 ||style="background-color: rgb(189,251,147);"| 10 ||style="background-color: rgb(189,251,147);"| 9 ||style="background-color: rgb(189,251,147);"| 6.5
 
|-
 
|-
| 525 || 477 || 53 || ---- || 53 || rowspan="7"| '''Pass with Distinc-tion''' || rowspan="7"| '''282''' || 10 || 10 || 9.5 || 7
+
| 600 || 477 || 53 || ---- || 53 || rowspan="7"| '''Pass with Distinc-tion''' || rowspan="7"| '''282''' || 10 || 10 || 9.5 || 7
 
|-
 
|-
| 550 || 483 || 55 || ---- || 55 ||  10 || 10 || 10 || 7.5
+
| 620 || 483 || 55 || ---- || 55 ||  10 || 10 || 10 || 7.5
 
|-
 
|-
| 575 || 490 || 57 || ---- || 57 ||  10 || 10 || 10 || 8
+
| 630 || 490 || 57 || ---- || 57 ||  10 || 10 || 10 || 8
 
|-
 
|-
| 600 || 500 || 61 || 5.5 || 60 ||  10 || 10 || 10 || 8.5
+
| 640 || 500 || 61 || 5.5 || 60 ||  10 || 10 || 10 || 8.5
 
|-
 
|-
| 625 || 510 || 64 || ---- || 62 ||10 || 10 || 10 || 9
+
| 650 || 510 || 64 || ---- || 62 ||10 || 10 || 10 || 9
 
|-
 
|-
| 650 || 517 || 67 || ---- || 64 ||10 || 10 || 10 || 9.5
+
| 675 || 517 || 67 || ---- || 64 ||10 || 10 || 10 || 9.5
 
|-
 
|-
 
|style="background-color: rgb(189,251,147);"| 700 ||style="background-color: rgb(189,251,147);"|523 ||style="background-color: rgb(189,251,147);"| 70 ||style="background-color: rgb(189,251,147);"| 6.0 ||style="background-color: rgb(189,251,147);"| 65 ||  style="background-color: rgb(189,251,147);"|10 ||style="background-color: rgb(189,251,147);"| 10 ||style="background-color: rgb(189,251,147);"| 10 ||style="background-color: rgb(189,251,147);"| 10
 
|style="background-color: rgb(189,251,147);"| 700 ||style="background-color: rgb(189,251,147);"|523 ||style="background-color: rgb(189,251,147);"| 70 ||style="background-color: rgb(189,251,147);"| 6.0 ||style="background-color: rgb(189,251,147);"| 65 ||  style="background-color: rgb(189,251,147);"|10 ||style="background-color: rgb(189,251,147);"| 10 ||style="background-color: rgb(189,251,147);"| 10 ||style="background-color: rgb(189,251,147);"| 10
 
|-
 
|-
 
[[Thể loại:Ngoại ngữ]]
 
[[Thể loại:Ngoại ngữ]]

Revision as of 02:01, 30 May 2017

Các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế Các môn Anh văn
TOEIC TOEFL

ITP

TOEFL

iBT

IELTS BULATS KET

(A2)

PET

(B1)

FCE

(B2)

CAE Chứng chỉ EPT AV1 AV2 AV3 AV4
350 400 32 3.0 20 Pass Pass Level B1 Level B2 218 5 ---- ---- ----
360 403 32 ---- 22 5.5 ---- ---- ----
370 407 33 ---- 24 6 ---- ---- ----
380 410 34 ---- 26 6.5 ---- ---- ----
390 413 34 ---- 28 7 ---- ---- ----
400 417 35 3.5 30 7.5 5 ---- ----
410 420 36 ---- 31 Pass with Merit 8 5.5 ---- ----
420 420 37 ---- 32 8.5 6 ---- ----
430 423 38 ---- 33 9 6.5 ---- ----
440 430 39 ---- 34 9.5 7 ---- ----
450 433 40 4.0 35 10 7.5 5 ----
460 437 41 ---- 36 Pass with Distinc-tion 10 8 5.5 ----
470 440 42 ---- 37 10 8.5 6 ----
480 443 43 ---- 38 10 9 6.5 ----
490 447 44 ---- 39 10 9.5 7 ----
500 450 45 4.5 40 10 10 7.5 5
525 457 47 ---- 44 --------------------------- Pass with Merit Grade C 261 10 10 8 5.5
550 460 48 ---- 46 10 10 8.5 6
575 467 50 5.0 50 10 10 9 6.5
600 477 53 ---- 53 Pass with Distinc-tion 282 10 10 9.5 7
620 483 55 ---- 55 10 10 10 7.5
630 490 57 ---- 57 10 10 10 8
640 500 61 5.5 60 10 10 10 8.5
650 510 64 ---- 62 10 10 10 9
675 517 67 ---- 64 10 10 10 9.5
700 523 70 6.0 65 10 10 10 10