Difference between revisions of "Các CCNN quốc tế được chấp nhận và cách quy đổi điểm"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
Line 45: Line 45:
 
| 440 || 447 || 44 || ---- || 39 ||  10 || 9.5 || 7 || ----
 
| 440 || 447 || 44 || ---- || 39 ||  10 || 9.5 || 7 || ----
 
|-
 
|-
|style="background-color: rgb(189,251,147);" |450 ||style="background-color: rgb(189,251,147);"| 450 ||style="background-color: rgb(189,251,147);"| 45 ||style="background-color: rgb(189,251,147);"| 4.5 ||style="background-color: rgb(189,251,147);"| 40 ||   10 || 10 || 7.5 || 5
+
|style="background-color: rgb(189,251,147);" |450 ||style="background-color: rgb(189,251,147);"| 450 ||style="background-color: rgb(189,251,147);"| 45 ||style="background-color: rgb(189,251,147);"| 4.5 ||style="background-color: rgb(189,251,147);"| 40 ||style="background-color: rgb(189,251,147);" |  10 ||style="background-color: rgb(189,251,147);" |10 ||style="background-color: rgb(189,251,147);" |7.5 ||style="background-color: rgb(189,251,147);" |5
 
|-
 
|-
 
| 460 || 453 || 46 || ---- || 42 || rowspan="10"|'''---------------------------''' || rowspan="5"|'''Pass with Merit''' || rowspan="10"|'''Grade C''' ||  10 || 10 || 8 || 5.5
 
| 460 || 453 || 46 || ---- || 42 || rowspan="10"|'''---------------------------''' || rowspan="5"|'''Pass with Merit''' || rowspan="10"|'''Grade C''' ||  10 || 10 || 8 || 5.5
Line 55: Line 55:
 
| 490 || 463 || 49 || ---- || 48 ||  10 || 10 || 9.5 || 7
 
| 490 || 463 || 49 || ---- || 48 ||  10 || 10 || 9.5 || 7
 
|-
 
|-
|style="background-color: rgb(189,251,147);"| 500 ||style="background-color: rgb(189,251,147);"|467 ||style="background-color: rgb(189,251,147);"| 50 ||style="background-color: rgb(189,251,147);"| 5.0 ||style="background-color: rgb(189,251,147);"| 50 ||  10 || 10 || 10 || 7.5
+
|style="background-color: rgb(189,251,147);"| 500 ||style="background-color: rgb(189,251,147);"|467 ||style="background-color: rgb(189,251,147);"| 50 ||style="background-color: rgb(189,251,147);"| 5.0 ||style="background-color: rgb(189,251,147);"| 50 ||  style="background-color: rgb(189,251,147);"|10 ||style="background-color: rgb(189,251,147);"| 10 ||style="background-color: rgb(189,251,147);"| 10 ||style="background-color: rgb(189,251,147);"| 7.5
 
|-
 
|-
 
| 520 || 473 || 52 || ---- || 52 || rowspan="5"|'''Pass with Distinc-tion''' || 10 || 10 || 10 || 8
 
| 520 || 473 || 52 || ---- || 52 || rowspan="5"|'''Pass with Distinc-tion''' || 10 || 10 || 10 || 8
Line 65: Line 65:
 
| 580 || 493 || 58 || ---- || 58 ||  10 || 10 || 10 || 9.5
 
| 580 || 493 || 58 || ---- || 58 ||  10 || 10 || 10 || 9.5
 
|-
 
|-
|style="background-color: rgb(189,251,147);" |600 ||style="background-color: rgb(189,251,147);"| 500 ||style="background-color: rgb(189,251,147);"| 61||style="background-color: rgb(189,251,147);"| 5.5||style="background-color: rgb(189,251,147);"| 60 ||  10 || 10 || 10 || 10
+
|style="background-color: rgb(189,251,147);" |600 ||style="background-color: rgb(189,251,147);"| 500 ||style="background-color: rgb(189,251,147);"| 61||style="background-color: rgb(189,251,147);"| 5.5||style="background-color: rgb(189,251,147);"| 60 ||  style="background-color: rgb(189,251,147);"|10 ||style="background-color: rgb(189,251,147);"| 10 ||style="background-color: rgb(189,251,147);"| 10 ||style="background-color: rgb(189,251,147);"| 10
 
|-
 
|-

Revision as of 01:08, 9 April 2015

Các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế Các môn Anh văn
TOEIC TOEFL

ITP

TOEFL

iBT

IELTS BULATS KET

(A2)

PET

(B1)

FCE

(B2)

CAE AV1 AV2 AV3 AV4
300 400 32 3.0 20 Pass Pass Level B1 Level B2 5 ---- ---- ----
310 403 ---- ---- 22 5.5 ---- ---- ----
320 407 33 ---- 24 6 ---- ---- ----
330 410 ---- ---- 26 6.5 ---- ---- ----
340 413 34 ---- 28 7 ---- ---- ----
350 417 35 3.5 30 7.5 5 ---- ----
360 420 36 ---- 31 Pass with Merit 8 5.5 ---- ----
370 423 37 ---- 32 8.5 6 ---- ----
380 427 38 ---- 33 9 6.5 ---- ----
390 430 39 ---- 34 9.5 7 ---- ----
400 433 40 40 35 10 7.5 5 ----
410 437 41 ---- 36 Pass with Distinc-tion 10 8 5.5 ----
420 440 42 ---- 37 10 8.5 6 ----
430 443 43 ---- 38 10 9 6.5 ----
440 447 44 ---- 39 10 9.5 7 ----
450 450 45 4.5 40 10 10 7.5 5
460 453 46 ---- 42 --------------------------- Pass with Merit Grade C 10 10 8 5.5
470 457 47 ---- 44 10 10 8.5 6
480 460 48 ---- 46 10 10 9 6.5
490 463 49 ---- 48 10 10 9.5 7
500 467 50 5.0 50 10 10 10 7.5
520 473 52 ---- 52 Pass with Distinc-tion 10 10 10 8
540 480 54 ---- 54 10 10 10 8.5
560 487 56 ---- 56 10 10 10 9
580 493 58 ---- 58 10 10 10 9.5
600 500 61 5.5 60 10 10 10 10