Buộc tạm dừng học tập

From BKwiki
Revision as of 07:49, 1 April 2015 by Nhuquynh (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Trường cho tạm dừng học tập các sinh viên rơi vào một trong các trường hợp sau :

- Không hoàn tất các thủ tục đăng ký môn học theo thời gian qui định – không có kết quả đăng ký môn học chính thức, thời khóa biểu học kỳ;

- Tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký học hoặc bắt buộc phải theo học đều không mở trong học kỳ – không có thời khóa biểu học kỳ;

- Các trường hợp vi phạm quy định về bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, khám sức khoẻ , nợ học phí, nợ sách

- Vi phạm kỷ luật ở mức buộc tạm dừng học tập.

Các trường hợp buộc tạm dừng do trường ra quyết định, sinh viên không cần làm đơn xin.