Difference between revisions of "Buộc tạm dừng học tập"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
(Tạo trang mới với nội dung “Trường cho tạm dừng học tập các sinh viên rơi vào một trong các trường hợp sau :  Không hoàn tất các thủ tục đăng k…”)
 
Line 1: Line 1:
 
Trường cho tạm dừng học tập các sinh viên rơi vào một trong các trường hợp sau :
 
Trường cho tạm dừng học tập các sinh viên rơi vào một trong các trường hợp sau :
  
Không hoàn tất các thủ tục đăng ký môn học theo thời gian qui định – không có kết quả
+
- Không hoàn tất các thủ tục đăng ký môn học theo thời gian qui định – không có kết quả
 
đăng ký môn học chính thức, thời khóa biểu học kỳ;
 
đăng ký môn học chính thức, thời khóa biểu học kỳ;
  
Tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký học hoặc bắt buộc phải theo học đều không mở
+
- Tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký học hoặc bắt buộc phải theo học đều không mở
 
trong học kỳ – không có thời khóa biểu học kỳ;
 
trong học kỳ – không có thời khóa biểu học kỳ;
  
3. Các trường hợp vi phạm quy định về bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, khám sức khoẻ  
+
- Các trường hợp vi phạm quy định về bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, khám sức khoẻ , nợ học phí, nợ sách
  
 
+
- Vi phạm kỷ luật ở mức buộc tạm dừng học tập.
Vi phạm kỷ luật ở mức buộc tạm dừng học tập.
 
  
 
Các trường hợp buộc tạm dừng do trường ra quyết định, sinh viên không cần làm đơn xin.
 
Các trường hợp buộc tạm dừng do trường ra quyết định, sinh viên không cần làm đơn xin.

Revision as of 07:49, 1 April 2015

Trường cho tạm dừng học tập các sinh viên rơi vào một trong các trường hợp sau :

- Không hoàn tất các thủ tục đăng ký môn học theo thời gian qui định – không có kết quả đăng ký môn học chính thức, thời khóa biểu học kỳ;

- Tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký học hoặc bắt buộc phải theo học đều không mở trong học kỳ – không có thời khóa biểu học kỳ;

- Các trường hợp vi phạm quy định về bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, khám sức khoẻ , nợ học phí, nợ sách

- Vi phạm kỷ luật ở mức buộc tạm dừng học tập.

Các trường hợp buộc tạm dừng do trường ra quyết định, sinh viên không cần làm đơn xin.