Revision history of "Điểm của các môn học của HK dự thính được tính như thế nào?"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 07:23, 24 November 2015Nhuquynh talk contribs 387 bytes +387 Tạo trang mới với nội dung “- Các HK dự thính trong HK chính và HK dự thính hè o Các điểm đạt được tự động chuyển vào bảng điểm học kỳ chính t…”