Điểm công bố sai lệch?

From BKwiki
Revision as of 07:34, 24 November 2015 by Nhuquynh (talk | contribs) (Tạo trang mới với nội dung “Điểm tổng kết môn học được công bố tại trang web PĐT (Mục Xem điểm) và dán thông báo tại văn phòng Khoa. PĐT nhập đi…”)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Điểm tổng kết môn học được công bố tại trang web PĐT (Mục Xem điểm) và dán thông báo tại văn phòng Khoa.

PĐT nhập điểm vào hệ thống từ bảng điểm chính thức có chữ ký của GV và Khoa (có dán thông báo và lưu tại văn phòng Khoa). Nếu em thấy có sai lệch giữa 2 điểm này thì làm giấy đề nghị kiểm tra lại (có biểu mẫu trên web PĐT).

Còn các trường hợp thắc mắc về điểm thành phần thì cần liên hệ GV đã giảng dạy và chấm điểm để biết.