Điều kiện đăng ký TTTN/LVTN

From BKwiki
Revision as of 02:09, 7 April 2015 by Nhuquynh (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

A- Điều kiện đăng ký TTTN

- Tại thời điểm đăng ký TTTN, SV phải có số tín chỉ tích lũy ngành (TCTLN) tối thiểu bằng :

“Tổng số TC của ngành – [10 TC (LVTN) + 3 TC (TTTN) + số TC các MH có ĐKMH nhưng chưa có điểm (không tính môn dự thính) + 7 TC]”

Ví dụ: SV ngành KT máy tính (153 TC) đăng ký TTTN cùng với 9 TC môn học và tại thời điểm đăng ký còn 21 TC chưa có điểm.

--> Số TCTLN tối thiểu = 153 – (10 + 3 + 9 + 21 + 7) = 153 – 50 = 103 TC

- Điều kiện về môn tiên quyết vẫn áp dụng theo quy chế hiện hành.

B- Điều kiện đăng ký LVTN

- Tại thời điểm đăng ký LVTN, SV phải có số số tín chỉ tích lũy ngành (TCTLN) tối thiểu bằng :

“Tổng số TC của ngành – [10 TC (LVTN) + số TC các MH có ĐKMH nhưng chưa có điểm (không tính môn dự thính) + 7 TC]”

Ví dụ: SV ngành KT máy tính (153 TC) đăng ký LVTN cùng với 7 TC môn học và tại thời điểm đăng ký còn 21 TC chưa có điểm.

--> Số TCTLN tối thiểu = 153 – (10 + 21 + 7) = 153 – 38 = 115 TC

- Điều kiện về môn tiên quyết vẫn áp dụng theo quy chế hiện hành.