Revision history of "Điều kiện đăng ký TTTN"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 09:43, 31 March 2015Nhuquynh talk contribs 602 bytes +602 Tạo trang mới với nội dung “- Tại thời điểm đăng ký TTTN, SV phải có số tín chỉ tích lũy ngành (TCTLN) tối thiểu bằng “Tổng số TC của ngành – […”