Difference between revisions of "Đối tượng Sinh viên và loại hình lớp"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
Line 11: Line 11:
  
 
SV năm nhất được xếp TKB cố định; SV năm hai được xếp TKB sơ bộ, không cần ĐKMH nhưng có thể điều chỉnh, bổ sung; SV các năm khác bắt buộc ĐKMH, nếu không sẽ bị xử lý học vụ.  
 
SV năm nhất được xếp TKB cố định; SV năm hai được xếp TKB sơ bộ, không cần ĐKMH nhưng có thể điều chỉnh, bổ sung; SV các năm khác bắt buộc ĐKMH, nếu không sẽ bị xử lý học vụ.  
 +
 
SV chỉ được đăng ký các MH hệ chính quy ở bậc đào tạo tương ứng.
 
SV chỉ được đăng ký các MH hệ chính quy ở bậc đào tạo tương ứng.
  
 
'''- LopDT HK chính (không bắt buộc)'''
 
'''- LopDT HK chính (không bắt buộc)'''
  
Không xét đăng ký cho các diện SV sau: SV năm nhất; SV bị buộc thôi học; SV diện tạm dừng; SV đã không đăng ký môn học (hoặc bị xóa TKB) trong cùng HK; SV không đóng HP các lớp dự thính trong hai đợt kế trước.  
+
Không xét đăng ký cho các diện SV sau: SV năm nhất; SV bị buộc thôi học; SV diện tạm dừng; SV đã không đăng ký môn học (hoặc bị xóa TKB) trong cùng HK; SV không thanh toán HP các lớp dự thính đợt trước đó.  
  
 
SV chỉ được đăng ký các MH với MSMH CQ ở bậc đào tạo tương ứng và được học tối đa 10 TC hoặc 4 môn (tùy điều kiện nào đến trước).
 
SV chỉ được đăng ký các MH với MSMH CQ ở bậc đào tạo tương ứng và được học tối đa 10 TC hoặc 4 môn (tùy điều kiện nào đến trước).
Line 33: Line 34:
 
'''- LopB2 (không bắt buộc)'''  
 
'''- LopB2 (không bắt buộc)'''  
  
SV CQ có thể đăng ký các MH thuộc LopB2: diện Dự thính chuyển hệ
+
SV CQ có thể đăng ký các MH thuộc LopB2: diện Dự thính chuyển hệ.
  
 
Chỉ được ĐKMH các môn không mở trong LopCQ cùng HK.  
 
Chỉ được ĐKMH các môn không mở trong LopCQ cùng HK.  

Revision as of 10:11, 4 November 2015

Sinh viên Loại hình lớp được phép ĐKMH
SV CQ

SV chính quy bằng 1 (ĐH & Cao đẳng)

- LopCQ (bắt buộc)

SV năm nhất được xếp TKB cố định; SV năm hai được xếp TKB sơ bộ, không cần ĐKMH nhưng có thể điều chỉnh, bổ sung; SV các năm khác bắt buộc ĐKMH, nếu không sẽ bị xử lý học vụ.

SV chỉ được đăng ký các MH hệ chính quy ở bậc đào tạo tương ứng.

- LopDT HK chính (không bắt buộc)

Không xét đăng ký cho các diện SV sau: SV năm nhất; SV bị buộc thôi học; SV diện tạm dừng; SV đã không đăng ký môn học (hoặc bị xóa TKB) trong cùng HK; SV không thanh toán HP các lớp dự thính đợt trước đó.

SV chỉ được đăng ký các MH với MSMH CQ ở bậc đào tạo tương ứng và được học tối đa 10 TC hoặc 4 môn (tùy điều kiện nào đến trước).

Đối với điểm học các lớp dự thính trong các học kỳ chính, các điểm đạt được tự động chuyển vào bảng điểm học kỳ chính tương ứng. Nếu muốn không chuyển các điểm đạt, hoặc muốn chuyển các điểm không đạt, SV được làm phiếu đề nghị.

- LopDT hè (không bắt buộc)

Không xét đăng ký cho các diện SV sau: SV bị buộc thôi học; SV diện tạm dừng; SV không đóng HP các lớp dự thính trong hai đợt kế trước; SV có tên trong danh sách học GDQP trong hè; SV đã đăng ký và được duyệt tham gia MHX hoặc hoạt động hè ngoại khóa.

SV đã đăng ký TTTN hoặc môn TT ngoài trường tổ chức trong hè thì chỉ được xét học các MH mở riêng vào T7+CN (nếu có), SV có thể lập danh sách đề xuất với Khoa để mở các MH dạng này. Môn TTTN và TT ngoài trường (trường hợp đăng ký bổ sung trong đợt Dự thính hè) thu theo mức học phí CQ nhưng thu học phí cùng đợt với lớp dự thính.

SV chỉ được đăng ký các MH với MSMH CQ ở bậc đào tạo tương ứng và được học tối đa 12 TC hoặc 5 môn (tùy điều kiện nào đến trước).

Điểm học các lớp dự thính trong học kỳ hè tính như điểm các lớp dự thính trong các học kỳ chính.

- LopB2 (không bắt buộc)

SV CQ có thể đăng ký các MH thuộc LopB2: diện Dự thính chuyển hệ.

Chỉ được ĐKMH các môn không mở trong LopCQ cùng HK.

Ví dụ Ví dụ