Đăng ký môn hoc

From BKwiki
Revision as of 06:18, 31 March 2015 by Nhuquynh (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

1. Cách đăng ký môn học

2.Huỷ môn học đã đăng ký

3. Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký trong 1 HK chính

4. Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký trong 1 HK chính khi có TTTN/LVTN

5. [[ Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký trong 1 HK dự thính]]

7. [[ Khi đăng ký TT ngoài trường hoặc TTTN trong HK hè, tôi có được đăng ký các môn học trong HK dự thính hè]]