Difference between revisions of "Đăng ký môn hoc"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
Line 7: Line 7:
 
4. [[Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký trong 1 HK chính khi có TTTN/LVTN]]
 
4. [[Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký trong 1 HK chính khi có TTTN/LVTN]]
  
5. [[Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký trong 1 HK dự thính]]
+
5. [[ Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký trong 1 HK dự thính]]
  
7. [[Khác]]
+
7. [[ Khi đăng ký TT ngoài trường hoặc TTTN trong HK hè, tôi có được đăng ký các môn học trong HK dự thính hè]]

Revision as of 06:18, 31 March 2015

1. Cách đăng ký môn học

2.Huỷ môn học đã đăng ký

3. Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký trong 1 HK chính

4. Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký trong 1 HK chính khi có TTTN/LVTN

5. [[ Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký trong 1 HK dự thính]]

7. [[ Khi đăng ký TT ngoài trường hoặc TTTN trong HK hè, tôi có được đăng ký các môn học trong HK dự thính hè]]