Difference between revisions of "Đăng ký môn hoc"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
Line 3: Line 3:
 
2.[[Huỷ môn học đã đăng ký]]
 
2.[[Huỷ môn học đã đăng ký]]
  
3.[[Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký trong 1 HK chính]]
+
3. [[Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký trong 1 HK chính]]
  
4.[[ Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký trong 1 HK chính khi có TTTN/LVTN]]
+
4. [[ Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký trong 1 HK chính khi có TTTN/LVTN]]
  
5.[[ Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký trong 1 HK dự thính]]
+
5. [[ Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký trong 1 HK dự thính]]

Revision as of 02:32, 30 March 2015

1. Cách đăng ký môn học

2.Huỷ môn học đã đăng ký

3. Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký trong 1 HK chính

4. [[ Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký trong 1 HK chính khi có TTTN/LVTN]]

5. [[ Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký trong 1 HK dự thính]]