Difference between revisions of "Đăng ký môn hoc"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
Line 1: Line 1:
 
1. [[Cách đăng ký môn học]]
 
1. [[Cách đăng ký môn học]]
  
2. [[Huỷ môn học đã đăng ký]]
+
2.[[Huỷ môn học đã đăng ký]]
  
3. [[Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký trong 1 HK chính]]
+
3.[[Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký trong 1 HK chính]]
  
4. [[ Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký trong 1 HK chính khi có TTTN/LVTN]]
+
4.[[ Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký trong 1 HK chính khi có TTTN/LVTN]]

Revision as of 01:07, 30 March 2015

1. Cách đăng ký môn học

2.Huỷ môn học đã đăng ký

3.Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký trong 1 HK chính

4.[[ Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký trong 1 HK chính khi có TTTN/LVTN]]