Difference between revisions of "Đăng ký môn hoc"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
Line 2: Line 2:
  
 
2. [[Huỷ môn học đã đăng ký]]
 
2. [[Huỷ môn học đã đăng ký]]
 
[[Tập_tin:Ví dụ.png|100px]]
 
 
[[Tập_tin:h.jpg]]
 
 
Xem mẫu [http://www.aao.hcmut.edu.vn/image/data/PDT-03_RUT%20MH.pdf Đơn xin điểm R].
 

Revision as of 02:27, 27 March 2015