Difference between revisions of "Đăng ký môn hoc"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
Line 5: Line 5:
 
[[Tập_tin:Ví dụ.png|100px]]
 
[[Tập_tin:Ví dụ.png|100px]]
  
[[Tập_tin:Ví dụ 2.jpg]]
+
[[Tập_tin:h.jpg]]
  
 
Xem mẫu [http://www.aao.hcmut.edu.vn/image/data/PDT-03_RUT%20MH.pdf Đơn xin điểm R].
 
Xem mẫu [http://www.aao.hcmut.edu.vn/image/data/PDT-03_RUT%20MH.pdf Đơn xin điểm R].

Revision as of 07:52, 26 March 2015