Difference between revisions of "Đăng ký môn hoc"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
Line 6: Line 6:
  
 
4. [[Điều kiện đăng ký TTTN/LVTN]]
 
4. [[Điều kiện đăng ký TTTN/LVTN]]
 
5. [[Điều kiện đăng ký LVTN]]
 

Revision as of 02:59, 2 April 2015