Đăng ký điểm R - Rút môn học

From BKwiki
Revision as of 06:56, 13 April 2015 by Nhuquynh (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Rút môn học - điểm 17, có thời khoá biểu nhưng không tham dự thi không lấy điểm môn học

- Tải Phiếu đăng ký rút môn học tại www.aao.hcmut.edu.vn --> Sinh viên --> Biểu mẫu

- Thời gian : trong 5 tuần đầu học kỳ