Difference between revisions of "Đăng ký điểm R - Rút môn học"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
(Tạo trang mới với nội dung “Điểm R : Rút môn học - điểm 17, có thời khoá biểu nhưng không tham dự thi không lấy điểm môn học - Tải Phiếu đăng k…”)
 
Line 1: Line 1:
Điểm R : Rút môn học - điểm 17, có thời khoá biểu nhưng không tham dự thi không lấy điểm môn học  
+
Rút môn học - điểm 17, có thời khoá biểu nhưng không tham dự thi không lấy điểm môn học  
  
 
- Tải Phiếu đăng ký rút môn học tại www.aao.hcmut.edu.vn --> Sinh viên --> Biểu mẫu
 
- Tải Phiếu đăng ký rút môn học tại www.aao.hcmut.edu.vn --> Sinh viên --> Biểu mẫu
  
 
- Thời gian : trong 5 tuần đầu học kỳ
 
- Thời gian : trong 5 tuần đầu học kỳ

Revision as of 06:56, 13 April 2015

Rút môn học - điểm 17, có thời khoá biểu nhưng không tham dự thi không lấy điểm môn học

- Tải Phiếu đăng ký rút môn học tại www.aao.hcmut.edu.vn --> Sinh viên --> Biểu mẫu

- Thời gian : trong 5 tuần đầu học kỳ