Đăng ký điểm R

From BKwiki
Revision as of 08:22, 1 April 2015 by Nhuquynh (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Điểm R : Rút môn học - điểm 17, có thời khoá biểu nhưng không tham dự thi không lấy điểm môn học

Tải Phiếu đăng ký rút môn học tại www.aao.hcmut.edu.vn --> Sinh viên --> Biểu mẫu