Đăng ký điểm R

From BKwiki
Revision as of 08:21, 1 April 2015 by Nhuquynh (talk | contribs) (Tạo trang mới với nội dung “Điểm R : Rút môn học - điểm 17, có thời khoá biểu nhưng không tham dự thi không lấy điểm môn học”)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Điểm R : Rút môn học - điểm 17, có thời khoá biểu nhưng không tham dự thi không lấy điểm môn học