Difference between revisions of "Đăng ký điểm R"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
(Tạo trang mới với nội dung “Điểm R : Rút môn học - điểm 17, có thời khoá biểu nhưng không tham dự thi không lấy điểm môn học”)
 
Line 1: Line 1:
 
Điểm R : Rút môn học - điểm 17, có thời khoá biểu nhưng không tham dự thi không lấy điểm môn học
 
Điểm R : Rút môn học - điểm 17, có thời khoá biểu nhưng không tham dự thi không lấy điểm môn học
 +
 +
Tải Phiếu đăng ký rút môn học tại www.aao.hcmut.edu.vn --> Sinh viên --> Biểu mẫu

Revision as of 08:22, 1 April 2015

Điểm R : Rút môn học - điểm 17, có thời khoá biểu nhưng không tham dự thi không lấy điểm môn học

Tải Phiếu đăng ký rút môn học tại www.aao.hcmut.edu.vn --> Sinh viên --> Biểu mẫu