Trường ĐHBK tuyển sinh các ngành nào? Chỉ tiêu các ngành?

From BKwiki
Revision as of 03:39, 18 November 2015 by Nhuquynh (talk | contribs) (Tạo trang mới với nội dung “- Xem thông tin các ngành tuyển sinh tại ''www.aao.hcmut.edu.vn/tuyensinh'' --> Giới thiệu các ngành tuyển sinh - Xem chỉ tiêu các ng…”)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

- Xem thông tin các ngành tuyển sinh tại www.aao.hcmut.edu.vn/tuyensinh --> Giới thiệu các ngành tuyển sinh

- Xem chỉ tiêu các ngành tuyển sinh tại www.aao.hcmut.edu.vn/tuyensinh --> Danh sách ngành-môn thi-Chỉ tiêu