Trường ĐHBK tuyển sinh các ngành nào? Chỉ tiêu các ngành?

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search

- Xem thông tin các ngành tuyển sinh tại www.aao.hcmut.edu.vn/tuyensinh --> Giới thiệu các ngành tuyển sinh

- Xem chỉ tiêu các ngành tuyển sinh tại www.aao.hcmut.edu.vn/tuyensinh --> Danh sách ngành-môn thi-Chỉ tiêu