Thu nhận lại

From BKwiki
Revision as of 07:39, 1 April 2015 by Nhuquynh (talk | contribs) (Tạo trang mới với nội dung “- Diện xử lý học vụ buộc thôi học vì học lực, tự ý bỏ học không có lý do – có ĐTBHK bằng 0 ở một học kỳ chính:…”)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

- Diện xử lý học vụ buộc thôi học vì học lực, tự ý bỏ học không có lý do – có ĐTBHK bằng 0 ở một học kỳ chính:làm thủ tục xin cứu xét tại Khoa

- Diện tạm dừng theo yêu cầu cá nhân, buộc tạm dừng học tập